Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Katalogové listy, matrika Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD (listinná) Třídní výkazy MŠ (listinná) Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná)  Spisy žáků (listinná) Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně) Úrazy žáků (listinná) BOZP, BOZ (listinná) Personální (listině - osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (elektronická, listinně) Účetnictví (listinná, elektronicky) Výroční zprávy a roční plány (listinná, elektronicky) Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně, elektronicky) Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) Evidence úplaty za předškolní vzdělávání (listinná, elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Vedení školní evidence Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Vedení účetnictví výroční zprávy a roční plány (listinná, elektronicky) Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Platba úplaty za předškolní vzdělávání
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci školy, zákonní zástupci, sourozenci, prarodiče Žáci školy, učitelé Žáci školy, učitelé Žáci školy, zákonní zástupci, sourozenci Žáci školy, zákonní zástupci, sourozenci, rodinní příslušníci Žáci školy zaměstnanci a žáci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty žáci, zákonní zástupci
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje,  jmenné, kontaktní jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození,občanství, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jméno a příjmení Jmenné Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci ředitelka, účetní, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Ředitelka,  účetní zaměstnanci, zastupitelstvo Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 45 let 10 let 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 10 let 10 let 10 let neurčeno 5 let, 1 rok po skončení akce
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c e e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 262/2006 Sb. zákoník práce 262/2006 Sb. zákoník práce 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb. o el. komunikacích 561/2004 Sb. školský zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE